Aanpak N34 – hoe gaat ‘t verder?

De Provincie Drenthe werkt aan een veilige en goed bereikbare N34. In september en oktober zijn er daarom gesprekken gevoerd met verschillende groepen belanghebbenden. Deze groepen, zogenaamde focusgroepen, bestaan uit vertegenwoordigersvan bedrijven, ondernemersverenigingen en dorpsbelangen uit de omgeving van de N34. Tijdens de gesprekken is er gesproken oververschillende alternatieven voor de N34.

Voordat ingegaan wordt op het vervolgproces eerst een korte te rugblik om meer informatie te geven over het project, de alternatieven en de m.e.r. (milieueffectrapportage).

Zestien alternatieven voor de aanpak van de N34
In december 2020 zijn er zestien alternatieven vastgesteld voor de aanpak van de N34. Deze alternatieven gaan van helemaal niets doen tot een gehele verdubbeling. De alternatieven zijn benoemd in de Nota Reikwijdte en Detailniveau ( NRD) en vastgesteld door de Provinciale Staten van de Provincie Drenthe. Samen wordt er momenteel toegewerkt naar een voorkeursalternatief.

Mogelijke gevolgen voor het milieu
De aanpakvan de N34 en de reconstructie van hetverkeersplein Gieten kunnen gevolgen hebben voor het milieu in omliggende Natura 2000-gebieden. Daarom is de aanpak m.e.r-plichtig. Een m.e.r­ onderzoek is wettelijk verplicht voor projecten met een bepaalde omvang of impact en levert input voor het uiteindelijk te nemen besluit.

Wat is een m.e.r.?
Een m.e.r. (milieueffectenrapportage) is een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van ruimtelijke plannen op de (leef)omgeving. Een m.e.r.-onderzoek wordt uitgevoerd in de voorbereiding op een project en is van belang om een goed besluit te kunnen nemen. Zo krijgt het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming. Het m.e.r.-onderzoek geeft een objectief beeld over de aspecten: natuur, verkeer, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, verkeersveiligheid, bodem (opbouw, grondwateren vervuiling}, landschap, cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden.

Hoe ziet de m.e.r.-aanpak voor de N34 eruit?
Het opstellen van de kenmerken voor de m.e.r. kan de Provincie Drenthe niet alleen. Voor de N34 worden namelijk de effecten op het milieu en de omgeving van alle zestien alternatieven in beeId gebracht. Dit gebeurt op basis van onderzoeken en beschikbaar kaartmateriaal. Denk daarbij aan de ligging van oude bebouwing ten opzichte van de weg, de opbouw van de bodem en de impact van geluid op de omgeving. Het bedrijf Arcadis brengt al deze kenmerken in beeId voor de provincie.

Hoe nu verder?
De verschillende kenmerken die komen uit het m.e.r.-onderzoek worden getoetst bij de omgeving. In eerste instantie via de groepen waarmee in septemberen oktober ook gesprekken gevoerd zijn. Daarna ook bij iedereen uit de omgeving. Hiervoor worden er begin 2022 inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Invulling en de rol van focusgroepen
In de vorige fase van het project heeft de provincie ervaring opgedaan met het in gesprek gaan met belanghebbenden over de N34. Daarom zijn er ook in deze fase groepen belanghebbenden samengebracht om mee in gesprek te gaan. Dit zijn de groepen waarmee in septemberen oktober al gesprekken zijn gevoerd. Deze groepen worden focusgroepen genoemd en vervullen een belangrijke rol. Ze zijn namelijk het voorportaal van de inloopbijeenkomsten begin 2022. Leden van de focusgroepen hebben kennis van het gebied en leveren waardevolle informatie. Samen brengen we zo belangrijke kenmerken en belangen in beeId. De focusgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid. Uiteindelijk is de keuze die gemaakt wordt een politieke keuze. De inbrengvan focusgroepen is natuurlijk wel van belang om een goed advies aan de politiek te kunnen geven.

Er zijn drie focusgroepen samengesteld:
• Schipborg, Zuidlaren en het (noordelijke} gebied tot aan de De Punt (A28}
• Annen, Anloo, Eext, Gieten en Gasselte
Drouwen, Borger, Ees, Ex loo, Odoorn en Klijndijk

Gesprekken met de focusgroepen
De opkomst, sfeer en vertegenwoordiging tijdens de gesprekken die gevoerd zijn in septemberen oktober was goed. De kennis van de groepsleden over het gebied levert daarmee waardevolle informatie en inzicht in de verschillende belangen op. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in eerste schetsen van de ontwerpen voor een deel van de N34.

Inloopbijeenkomsten
De verschillende kenmerken en bevindingen die gedaan zijn worden voorgelegd tijdens de inloopbijeenkomsten die begin 2022 georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gekeken of het beeId dat ontstaan is ook volledig is.

Er is nog niets besloten
Alie zestien alternatieven voor de aanpak van de N34 liggen nog open. Begin 2022, na de eerste inloopbijeenkomsten, komt de Provincie Drenthe weer terug bij de omgeving met de uitkomsten van het m.e.r.-onder zoek. Zo werkt de Provincie Drenthe samen met belanghebbenden en betrokkenen uit de omgeving van de N34 aan een voorkeursalternatief voor de aanpak van de N34. Het is uiteindelijk aan de provincie om een besluit te nemen over de voorliggende alternatieven.

Andere nieuwsberichten