Van Vereniging dorpsbelangen Drouwen Bronneger Bronnegerveen

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Dorpsbelangen Drouwen Bronneger Bronnegerveen hierna: “Dorpsbelangen DBB” verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen, of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Dorpsbelangen DBB verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Het Dagelijkse bestuur van Dorpsbelangen DBB.

Bezoekadres: Schoolstraat 10 a Drouwen

KvK nummer: 04083129

Actuele contactgegevens worden tevens gepubliceerd op de website van Dorpsbelangen DBB. De site is te vinden op https://www.dorpsbelangen-dbb.nl

De penningmeester die is belast met leden- en donateurbeheer is bereikbaar via email-adres: dorpsbelangen-dbb@live.nl

2. Welke gegevens verwerkt en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap van Dorpsbelangen DBB worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) Telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 Waarvoor verwerkt Dorpsbelangen DBB de in sub 2.1 genoemde gegevens?

a) Leden: Deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden van Dorpsbelangen DBB en IJsvereniging de Hondsrug te kunnen incasseren en om de ledenadministratie te kunnen beheren;
b) Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
c) Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van vrijwilligerswerk voor en met Dorpsbelangen DBB;
d) Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;
e) Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.

2.3 Dorpsbelangen DBB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Dorpsbelangen DBB verwerkt deze gegevens niet.

3. Hoe gaat  Dorpsbelangen DBB met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging/stichting of het doel waarvoor zij dienen. Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder je toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

3.1 Bewaartermijnen

Dorpsbelangen DBB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen van Dorpsbelangen en de IJsvereniging de Hondsrug. Voor het bewaren van gegevens, na beëindiging van een lidmaatschap, gelden verder de wettelijke voorschriften.

3.2 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

a) Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Dorpsbelangen DBB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
b) Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Dorpsbelangen DBB mogelijk gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Indien dit het geval is dan hebben wij een verwerkersovereenkomst met deze derden.

3.3 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

a) Via de ledenadministratie van Dorpsbelangen DBB kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dorpsbelangen DBB zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
b) Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
c) Indien je klachten hebt over de wijze waarop Dorpsbelangen DBB je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het Dagelijks bestuur van Dorpsbelangen DBB
d) Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via email op: dorpsbelangen-dbb@live.nl

4. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.